Vedtægter for Viborg Akvarieforening

§1: Formål.

Foreningens navn er Viborg Akvarieforening.

Foreningens formål er, at varetage og fremme interessen for akvariesporten ved afholdelse af mødeaftener med foredrag, samtaler, spørgetimer eller anden underholdning og auktioner med salg af fisk, planter og akvarierekvisitter, samt klubaftener og afholdelse af udstillinger, når dette skønnes at være formålstjenligt og foreningens økonomi tillader det.

Klubaftener afholdes mindst en gang hver måned, juni og juli dog undtagen. Program bekendtgøres i foreningsbladet/nyhedsbrevet/Hjemmesiden.

§2: Nye medlemmer.

Optagelse og indtegning af nye medlemmer finder sted ved henvendelse til foreningens bestyrelse, og ved mødeaftener.

Gyldigt medlemskab giver adgang til foreningens medlemsmøder. Gæster kan medtages, dog ikke til generalforsamlingen.

§3: Eksklusion.

Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke vedkommende fra foreningens møder.

Bestyrelsen er da pligtig til at forelægge sagen for den ordinære generalforsamling, hvor afgørende beslutning angående eksklusionen tages ved simpelt stemmeflertal.

§4: Medlemskab og kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling, således nu:

Junior: Gratis

Senior: kr. 200

Familie: kr. 200

Første år betales forholdsvis kontingent efter resterende hele måneder. Ethvert medlem er selv pligtig til at indbetale sit kontingent til kassereren eller på vores bank konto: 8214 - 2955842521 (Den jyske Sparekasse), husk at skrive navn eller medlemsnummer i overførelsen.

Såfremt al kontingent ikke er betalt inden 1. februar, slettes vedkommende medlem af foreningen, på grund af gæld. Bestyrelsen har dog i særlige tilfælde bemyndigelse til at yde længere restance.

Frikontingent kan gives ved enstemmighed i bestyrelsen, når særlige forhold taler herfor. Udmeldelse skal ske senest 1. december og gælder altid fra 1. januar.

Foreningen optager juniormedlemmer i alderen 7 – 17 år. Foreningen afholder særskilte møder for juniorafdelingen, uafhængigt af seniorafdelingen når dette skønnes at være formålstjenstligt.

§5: Ledelse af foreningen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3 - 5 personer: Formand, kasserer og 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand vælges for to år ad gangen, hver de ulige år.

Kasserer, vælges for to år hver de lige år.

Bestyrelsemedlem vælges hvert år.

§6 : Generalforsamlingen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Min. Dagsorden til generalfors.

Valg af ordstyrer.

Valg af referent.

Formandens beretning.

Kassereren fremlægger regnskab.

Indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Valg til bestyrelsen:
a. Formand, hver de ulige år.
b. Kasserer, hver de lige år.
c. Bestyrelsesmedlem, hvert år.

Øvrige valg, et årige:
a. Bilagskontrolant.
b. Redaktør.

Evt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, efter indvarsling med dagsorden senest tre uger før generalforsamlingen. Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettigede efter 14 dages medlemskab.

På generalforsamlingen oplæser en talsmand fra bestyrelsen, beretningen for det forløbne år, og kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse. Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages hvis bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende, kræver det. Generalforsamlingen træffer, ved valg, beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved beslutninger om ændringer, eller tilføjelser til vedtægterne, kræves mindst 1/3 af medlemmernes tilstedeværelse, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

§7 : Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved bestyrelsens beslutning, med otte dages varsel, eller når mindst 1/5 af medlemmerne stiller skriftligt motiveret forlangende herom.

Mindst 2/3 af dette antal er da pligtig til at møde op og forsvare forslaget, i modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.

§8 : Bestyrelsen.

Ved bestyrelsesmøder er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Kassereren modtager kontingent og fører foreningens bøger, som består af en kassebog samt medlemsfortegnelse med hvert medlems navn og adresse, samt indmeldelsesåret og medlemsnr.

Regnskabet skal være afsluttet og revideret 8 dage før den ordinære generalforsamling finder sted.

Kassereren er pligtig til på foreningens møder at lade foreningens midler kontrollere af den øvrige bestyrelse.

Ethvert bilag skal, for at have gyldighed, være attesteret af kassereren.

Bestyrelsen alene, har fuldmagt til med forbindende at tegne foreningen. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Trufne bestemmelser på møder og generalforsamling, refereres i medlemsbladet/nyhedsbrevet, og lovene revideres efter generalforsamlingen.

§9 : Revision.

Foreningens bilagskontrollant skal mindst en gang om året revidere foreningens bøger, men har i øvrigt til enhver tid adgang hertil.

Bilagskontrollanten er pligtige til, hvis der forefindes misligheder eller uorden, at indberette dette til bestyrelsen.

§10 : Opløsning.

Ved foreningens opløsning træffer den siddende bestyrelse bestemmelse om, hvorledes foreningens midler skal likvideres, disse må dog kun anvendes til sportens fremme.
 

Revideret d. 22-02-2015.
 

Sidste nyt

10-11-2017: Forsiden og aktiviteter 2017 er opdateret.

14-09-2017: Medlemssiden opdateret opdateret.

06-09-2017: Forsiden og Aktiviteter 2017 opdateret.

30-08-2017: Forsiden og Aktiviteter 2017 opdateret.

13-08-2017: Forsiden og Aktiviteter 2017 opdateret.

20-04-2017: Forsiden og Aktiviteter 2017 opdateret.

13-03-2017: Forsiden og Galleri opdateret.

27-02-2017: Bestyrelse, medlemmer og forside opdateret.

10-02-2017: Forside opdateret.

29-01-2017: Download opdateret.

23-01-2017: Aktiviteter 2017 opdateret og forsiden opdateret.

07-01-2017: Aktiviteter 2017 oprettet og forsiden opdateret.

22-11-2016: Aktiviteter og forsiden opdateret. Billeder fra Söll fordraget er lagt op i galleriet.

09-11-2016: Forsiden og Aktiviteter opdateret.

02-10-2016: Forsiden og Aktiviteter opdateret.

26-09-2016: Aktiviteter opdateret.

14-09-2016: Aktiviteter og Forsiden opdateret.

04-09-2016: Aktiviteter opdateret, billeder fra foreningernesdag 2016 er lagt op under galleri.

31-08-2016: Forsiden og regler for Aqua auktion Viborg opdateret.

23-08-2016: Forsiden og Aktiviteter 2016 opdateret.

07-08-2016: Forsiden, Aktiviteter 2016 og Galleri opdateret.

22-05-2016: Medlemmer og Bestyrelse opdateret.

27-04-2016: Medlemmer opdateret.

Flere nyheder
Kontakt Webmaster

Del på Facebook